Ismét megmozdult a víz Pécsett

Révész Sándorné Adél, 2013. szeptember 11. szerda

Bemerítési ünnepünk volt 2013 szeptember 8-án. Pécs Bokor utcai gyülekezetünkben felnőtt Szommer Martin állhatott a medence szélén és tett bizonyságot hitéről, sok barát, ismerős és gyülekezeti tag előtt.

Martin_bemerites.jpg

Nagyon vártuk ezt a napot, megmozdult a víz a bemerítő medencében, hisszük hogy ez csak a kezdet az idei évben!

Már az imaórán is a megtérésről gondolkodhattunk el. Különös kegyelem ez életünkben, hogy a hatalmas Isten minket kis porszemeket számon tart, megszólít, magáénak nevez. Az imaórát Macher Tivadar lelkipásztorunk tartotta Ézs 30:15 alapján. – Megtérés, megnyugvás, megtérésünkkel visszafordulunk Istenhez. Adjunk hálát Isten kegyelméért, hogy ma is naponta lehetőségünk van vissza-vissza térni, hogy egyenesen járjuk utunkat.

Bemerítési délelőttünk alapigéje Róma 6:4: „A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba,hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is életben járjunk.” Eltemettük a bemerítéssel a számunkra terhes régi életünket és feltámadhattunk, új életünkre.

Szommer Martín bizonyságtétele: „Pár hete a törekvők órájára járva még nem gondoltam, hogy itt állok most fehér ruhában. Gyermekkoromban már megismerhettem Jézus Krisztus értem elvégzett munkáját, kereszthalálát, fokozatosan vissza-vissza esve erősödött meg bennem az elhatározás a döntésig, Jézust követem, Idén nyáron több megerősítést is kaptam, hogy felvállaljam a hitemet. Itt állok most fehér ruhában.”

Ezután a fogadalom tétel és a bemerítés következett, a bemerítést Macher Tivadar lelkipásztor. végezte, közben az énekkar szolgált.

Martin bemerítési igéje  a Jelenések könyve: 3:12 „Aki győz azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.”

 „Isten várakozik, megszólít bennünket, hív bennünket, döntésre készít bennünket. Isten vár, várja, hogy más is átadja életét Jézus Krisztusnak. Mondjátok, igen én az Urat, az Istent akarom szolgálni, az elkötelezett élet az, amit érdemes élni!” – hangzott a felhívás Tivadar által.

Sükösd Andrea bizonyságtételét hallhattuk: „ Hogyan talált meg engem Isten? Kétkedő cinikus, gúnyolódó hozzá állásom volt a hívőket illetően. Élveztem, ha sarokba tudom őket szorítani. Majd eljutottam Marosvásárhelyre ott végeztem az egyetemet. Istennek terve volt ezzel, barátságba keveredtem egy lánnyal akiről láttam, hogy őszintén gondolja hitét, és az se zavarta, ha éppen nem tudott valamely kérdésemre válaszolni, ez engem elgondolkoztatott. Aztán elhívott egy konferenciára, ahová én embereket megismerni indultam el és megismertem Istent. Láttam magam előtt az életemnek bizonyos részeit és azt is láttam, hogy ez Istent nagyon bántotta. Ezen a hétvégén az a vágy született meg bennem, hogy én nem elégszem meg kevesebbel, megismerem Istent!

A délelőtt folyamán az ifjúság ének-zene szolgálatával együtt dicsérhettük Megváltónkat.

Majd igét hirdetett Nemeshegyi –Horváth György Zsid. 11:8-13 alapján.„Keresztények ebben az időszakban már megkülönböztethetőek voltak a zsidó közösségektől. Kezdték őket üldözni, kísértés volt számukra, hogy visszahúzódjanak, meghátráljanak, asszimilálódjanak a zsidók felé, hogy ne legyenek üldözöttek. Ennek a levélnek a tartalma arról szól, hogy ne hátráljatok meg, higgyetek Jézus Krisztusban. Kitartóan járjátok végig az üdvösség előttetek lévő útját, mert egyedül annak van értelme! Ábrahámot is kihívta Isten a bálványimádó rokonai közül. Otthagytad-e a bűneidet? Útban vagy–e a mennyei város felé? Azt mondja róluk az ige, hogy elindulnak a romlás városából Isten városa felé. A mennyei város Ura Jézus Krisztus lemosta Martin vétkeit. Ábrahám igénkben nem tudja hova megy, mi mindennel fog szembe nézni hite miatt? Ábrahám nem alapított várost, egész életében sátor lakó volt, rájött, hogy ő nem ennek a világnak, hanem a mennyei városnak az állampolgára! Nem futamodott meg a társadalmi felelősségvállalás elől, hadvezér volt kiállt a rábízottakért. A mennyei várost Isten készítette az Ő népének, hogy ott élhessenek! Jézus így szól: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” Lukács 14:26.Ha valaki csak addig igyekszik a mennyei hazába jutni, amíg nem fáj, nem fog odajutni. A hit küzdelme elvisz a kapuig, semmi másnak nincs értelme! Szeretteim, ne felejtsük el, hogy Ábrahám nem egyedül utazott (Izsákkal, Jákóbbal, Sárával) az Isten felé vezető úton. Én nagyon örülök, hogy nem egyedül kell utaznom az Isten-országa felé vezető úton.”

Lelkipásztorunk imádkozott Martinért, majd köszöntések következtek, az ifjúság és a gyülekezet részéről.

Péter így válaszolt: „Térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” Ap.csel: 2:38

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)