Baptista menyegző

Esküvői Magazin, 2012. december 13. csütörtök

Aki már valaha részt vett az Ady Endre Gimnázium karácsonyi ünnepségén, akkor az jól ismeri a baptista imaházat a Szappanos utcán. A baptista egyházi házasságkötésrõl Bereczki Lajos lelkipásztort kérdeztük.

WeddingRings-w.jpg

Miben különbözik egy baptista esküvõi szertartás a többi egyházi esküvõtõl?

Mivel a baptista egyház a protestáns egyházak körébe tartozik, ezért más protestáns egyházak esküvőjéhez hasonló a gyakorlat.

Azonban elsõ eltérésként említeném, hogy mi nem az esküvõ szót használjuk, hanem a menyegzõt; és nem esküt tesznek a párok, hanem fogadalmat.

Ami még eltérés a történelmi protestáns egyházak gyakorlatától, hogy az igehirdetés és a fogadalomtétel után vannak úgynevezett köszöntések a családtagok, a rokonok, a gyülekezet részérõl. Ez történhet prózai módon, bibliai gondolatok tolmácsolásával, de vers, vagy ének és zene által is.

Ily módon tulajdonképpen három részbõl áll a szertartás: igehirdetés, fogadalomtétel és köszöntések. Ezek között vannak énekek ? hiszen egyházunkban igen szépen kialakult az éneklés kultúrája -, amelybõl van több választék.

Eltérés még az is, hogy a fogadalomtétel után a lelkipásztor kézrátétellel imádkozik az ifjú párért. A gyülekezet feláll Isten színe elõtt, a fiatalok letérdelnek, és a lelkipásztor a kezét fejükre téve imádkozik, hogy mindvégig hûségben és szeretetben éljenek.

bereczki_ajos.jpgMiért tér el a szóhasználatuk a többi egyházhoz képest?
A mi egyházunkban ez a szóhasználati különbség alapvetõen az Úr Jézus kijelentésével függ össze: ?Ne esküdjetek se az égre, se a földre!? Baptista eleink ezt a kijelentést eléggé szó szerint vették, és ezt a nyelvezetben is ki akarták fejezni. A menyegzõ is bibliai fogalom. Lényegében a fogadalomtétel is az életre szóló döntés megerõsítése, miszerint valaki szeretne párjával mindhalálig szeretetközösségben, hûségben élni.

Akkor ezek szerint nem lehet menyegzõje annak, aki már korábban menyegzõt ült?
Itt ugye a válás kérdése merül föl. A válást a Biblia alapján nem tartjuk helyesnek. Nem tartjuk alternatívának, megoldásnak. Ha a házasság válságba jut, akkor az újraépítést és a helyreállítást tanácsoljuk. Ezzel együtt az emberi gyarlóságból adódik, hogy mégis bekövetkezhet válás a mi egyházunkban is. Ez azonban nem gyakori.

Ilyenkor az a kérdés, hogy milyen okból történt ez. Házasságtörés esetén az illetõnek a gyülekezeti tagságát is megszüntetjük. Ez egy következménye ennek. A bûnbánat nyomán a tagság helyreállítható, ami hosszabb folyamat.

A váláshoz vezethet elhidegülés is. Ebben az esetben is történik egyházi jogok korlátozása, és itt is megvan a helyreállítás lehetõsége.

A újraházasodás esetén is az adott helyzetet vizsgáljuk. Mert ha valaki, mint gyülekezeti tag vált el ? tudván, hogy ez Isten igéjével ellentétes -, akkor nem látjuk helyesnek, hogy ezt ünnepeljük is. Ilyenkor szûk körben imádkozunk a pár boldogságáért, de az ünnepi keret elmarad.

De ha valaki mint nem hívõ vált el, aztán megtért, és kerül be a gyülekezetbe és köt házasságot, akkor ebben az esetben az ünnepi keretnek nincs akadálya.

Kik házasodhatnak baptista szertartás szerint?
Meggyõzõdésünk a Biblia alapján, hogy két hívõ kössön házasságot. Mert ha a hit az egyiknek szívében megvan, a másiknak nincs, akkor ez jelentõs mértékben problémát okozhat. Isten igéje is kijelenti, hogy lehetõség szerint ilyen felemás igába ne lépjen a hívõ ember.De azt nem kötjük ki, hogy melyik egyházhoz tartózó legyen a választott. Hiszen bármelyik keresztény egyházban lehet valaki hívõ.

Itt meg kell említenem, hogy a baptista egyházban a gyülekezetek nagy önállóságot élveznek. Ezért a házasságkötés gyakorlata gyülekezetenként eltérhet. Mi ez esetben így járunk el.

Honnan tudják, hogy valaki hívõ? Papírokkal kell bizonyítani?
Nem papírokkal. Az itt házasulandók szinte kivétel nélkül a gyülekezet tagjai. Ily módon ismerjük õket.

Ha más egyházbeli a párja, akkor az esküvõ elõtt van jegyesoktatás. Ott találkozunk, beszélgetünk mindkettõjükkel, illetve olvasmányokat adunk, amivel jobban elmélyíthetik a felkészülést a házaséletre.

Ezt követõen a más egyházhoz tartozó fél egy szûk körben, a vezetõség elõtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten igéje szerint él. A személyes tanúskodás többet jelent bármi más papírnál.

A lelkipásztor hogyan készül föl a menyegzõre?
Leginkább az igehirdetésre kell felkészülni, illetve össze kell állítani az istentisztelet rendjét. Az imádság viszont spontán, ahogy ott, Isten felé fogalmazva, abban az órában adatik meg, átélve az alkalom jelentõségét.

Van valamilyen anyagi vonzata a szertartásnak?
Nincs. Magáért a szertartásért, istentiszteletért nem kell fizetni; a lelkésznek, lelkipásztornak sem kell. Mi ezt szolgálatnak tekintjük, és úgy is végezzük. Azért kell esetleg egy bizonyos összeget adni, ha valaki a házasságkötéshez kapcsolódva ebédet, vacsorát rendez az imaházban.

A baptista egyház tagjai nem táncolnak. Hogyan ünnepelnek egy ilyen alkalmat követõen?
A menyegzõt a myenyegzõs vacsora követi, ami nem mulatozás jellegû. Hanem örömünnep, ahol kellemes beszélgetések alakulak ki, vannak játékos vetélkedések, köszöntések, ének és zenei szolgálatok.

Forrás: Esküvői Magazin

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)