A Biblia és a baptisták

Papp János, egyházelnök, 2014. január 27. hétfő

Az ökumenikus imahét megnyitó istentiszteletén jelképesen tárgyakat helyeztek el az úrasztalán. A tárgyak közül a Bibliáról írt elnök testvérünk a református portál számára.

622-04-24-08-biblia.jpg

A Biblia mint jelkép ott van a Magyarországi Baptista Egyház és sok gyülekezete pecsétjén is. Azért is adjuk közre olvasóink számára is az írás szerkesztett változatát, hogy tovább erősödjön a Krisztussal való közösségünk megélésében a Szentírás szerepe. (A szerk.)

A baptistákra előtörténetükben (anabaptizmus), majd elterjedésük és növekedésük során folyamatosan jellemző a teljes Írás tisztelete, egyéni, családi és gyülekezeti használata. A baptisták történelmük során folyamatosan részt vettek a Biblia kiadásában is, és terjesztését sokrétűen támogatták. Példának okáért a Brit és Külföldi Bibliatársulat (a bibliatársulat jogelődje) eszméje John Hughes (1769–1833) baptista prédikátorban fogalmazódott meg, vagy J. G. Oncken, az európai baptizmus egyik meghatározó személye élete során kétmillió Biblia terjesztésében működött közre.

A reformáció harmadik ágaként létrejött anabaptista mozgalom, kezdetektől a Biblia megismerésére és annak személyes alkalmazására tette a hangsúlyt. Hubmayer Baltazár, az anabaptisták egyik legjelentősebb teológusa így ír erről 1523-ban: „Ahol ismeretem nem helyes és nem keresztény, kérlek mindnyájatokat Jézus Krisztus által, helyesbítsétek ítéletemet testvériesen és keresztény módon a Szentírással! Akarok helyesbítést kapni, mert Isten igéjét fogom követni szándékosan, és teljes engedelmességben ítélete alá rendelem magam...” A XVII. század elején az újkori baptizmus a reformáció utáni első jelentősebb ébredés, a puritán ébredés nyomán indult el, és következetesen ragaszkodott a sola scriptura reformátori elvéhez. A hit és mindennapi élet egyedüli zsinórmértékének a teljes Szentírást tekintette. A XIX. században, a baptisták magyarországi elterjedése idején szoros kapcsolat állt fenn a Biblia, a bibliakörök és a baptisták között. A Brit és Külföldi Bibliatársulat legtöbb Kár pátmedencei munkatársa (előbb-utóbb) baptistaként végezte a szolgálatát. Áldozatosan terjesztették a Bibliát, annak részleteit.

Kitartó munkájukról így ír Balogh Ferenc debreceni református professzor: „Falvakon, hegyek között, forró és jégvidéken, gyalog, öszvéren, hajón, vasúton, gúnnyal, nélkülözéssel, idő viszontagságaival küszködő, megrendült egészségű, de kötelességüket teljesítő hű munkásai a bibliaterjesztésnek... Nagy bőrtáskával a vállukon vásárokban járva kínálják a Bibliát. – Jó könyvet vegyenek! – hangoztatják lépten-nyomon.”

Az elődök áldozatos szolgálata révén létrejött Magyarországi Baptista Egyház hitvallásának 1. pontja is a Szentírásról szól. Jelképezi és egyben kifejti azt a meggyőződésünket, hogy a kinyilatkoztatott Ige „a keresztény hit tévedhetetlen és kielégítő szabályozója, legfőbb tanácsadónk a mindennapi élet dolgaiban, és a legtökéletesebb próbakő, amellyel minden emberi hagyományt, tanítást és gyakorlatot megvizsgálhatunk.” Közösségünk számára ma is elkötelező és érvényes az az örökség, amit elődeink a Szentírással kapcsolatban ránk hagyományoztak.

Családi és gyülekezeti életünkben ma is meghatározó fontosságú a Biblia olvasása, tanulmányozása, az arról szóló beszélgetés. Így gyakoroljuk ezt otthonainkban, a gyülekezeti vasárnapi iskolában és az istentiszteleteken, a baptista hittan/ bibliaismeret keretében, és mind - azokon a fórumokon, melyekben megszólalhatunk. Az apostollal együtt valljuk: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16–17)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)