Október 23.

Háló Gyula, 2014. október 7. kedd

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” mondta Bibó István 1956-ban. És azokban a késői októberi napokban, mintegy csodaként megszűnt a félelem sokakban.

Oktober23.JPG

Többféle magyarázatot és több okot is felsorolhatunk a félelem megszűnésére magyarázatul, miközben érezzük, hogy nincs rá igazi magyarázat, hogy egyszerre oly sokakban szülessen meg a csoda: a szabadság.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatása nyomán tudjuk, hogy az igazság teszi szabaddá az embert. Az igazságra pedig a Szentlélek vezeti el. És ahol a Szentlélek van jelen és mozgásteret kap az emberek lelkében, ott szabadság születik, ott eliszkol a félelem.

És ahol szabadság van, ott mindenütt szabadság van: a gondolatban, a holnapban, a házasságban, az imaházban, a tettekben, a mozdulatokban, a nézésben, a megfogalmazásban. Mert ahol szabadság van, ott sehol sincs zsarnokság, görcs és kényszer. Talán megbocsátható, hogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról versének logikáját kölcsönöztem most.

Népünk október 23-ája azért is csodálatos számunkra, mert azokban a napokban a szabadság a szeretettel ölelkezett. Szó szerint! Azokban a napokban még nem a vér, nem az erőszak, nem a fegyverek, hanem az egymásra találás, az egymássegítés, az egymásnak örülés csodája járta be földünket. Mert a legerősebb fegyver a szeretettel megtelt szabadság. Ellene nincs törvény, nincs fegyver, mely legyőzné.

Sose felejtsük el: Ami egyszer megtörtént bármikor megtörténhet. Csak bátor szívek kellenek ahhoz, hogy a szeretet erői legyőzzék a rombolás erőit.

János apostol szavai számunkra a legidőszerűbbek a lelkek megítéléséről és a szeretet hatalmáról, amit érdemes az ünnep összefüggésében is elolvasnunk: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk.

Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” Higgyük és tegyük!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)