A hálaadás napja

Bereczki Lajos, 2013. október 19. szombat

Amint elérkeznek az őszi hónapok, a magyarországi baptista gyülekezetekben hálaadó ünnepélyeket tartanak. Az ünnepi istentiszteletekre elkészül a hálaoltár, rajta szép gyümölcsök, termények, melyek arra utalnak, hogy Isten gondviselő szeretete körülvesz bennünket.

kosar.jpg

Az első, az őszi betakarításhoz kapcsolódó protestáns közösségi hálaadó ünnepélyt Amerikában, Plymouthban tartották a Zarándok Atyák. Ők voltak azok, akiket hitük miatt üldöztek Angliában, onnan Hollandiába menekültek, majd 1620-ban kibérelve a Mayflower nevű hajót az Újvilágba indultak. 41 család 102 tagja utazott a hajón, s az út majdnem tíz hétig tartott.

Novemberközepén kötöttek ki az Újvilágban egy olyan területen, amely mindmáig hírhedt a kemény téli időjárásról. Mire felderítették a part menti vidéket, és beszerezték a szükséges télirevalót, már december 20-át írtak, ekkorra találták meg azt a helyet, ahová a telepet szándékozták építeni. A hidegtél és az éhínség okozta megbetegedések néhány hónap alatt gyakorlatilag megfelezték a zarándokokat. 46-an meghaltak, 56 túlélő maradt. Ők kezdték meg a földművelést 1621 tavaszán. Még a környéken lakó bennszülöttek is segítséget nyújtottak nekik.

Amikor 1621 őszén bőséges termést takarítottak be, mély hálára buzdultak, átélve Isten gondviselését és áldását. Ekkor hálaadó ünnepélyt tartottak, amely mindjárt háromnapos lett, s William Bradford, a zarándokok vezetője, Plymouth kormányzója meghívta 91 indián barátjukat, akik segítették őket a megmaradásban. A hálaadó ünnepélyt aztán évről évre rendre megtartották. Az elmúlt év termésének, áldásainak megköszönéséhez hozzákapcsolódott az Isten jóságáért, kegyelméért, irgalmáért való hálaadás is.

Itt kell megemlékeznünk arról, hogy a zarándokok csoportjából elindulva alapította meg Roger Williams 1638-ban az első baptista gyülekezetet Amerikában.

Egy folyóirat szerkesztőjének, Sarah Josepha Hale-naka javaslatára Abraham Lincoln elnök 1863-ban az Amerikai Egyesült Államok nemzeti ünnepévé nyilvánította a hálaadás napját (Thanks giving Day).

Természetesen a Zarándok Atyák hálaadó ünnepélye, hálaadása bibliai alapokra épül. A hála érzületben, gondolatban, szavakban vagy tettekben kifejeződő válasz. Az Isten kegyelmét, jóságát, áldásait megtapasztaló hívő ember válasza. A Biblia eredeti nyelveiben, sem a héber, sem a görög nyelvben nincs olyan szó, amely egyedül csak a hálát jelentené. Mindkét nyelvben az elsődleges jelentés nem a hála, hanem az ezt kiváltó „kegy, kedvesség, jóindulat”. Jelentésük azonban később úgy alakult, hogy a „kegyelem, kedvesség, jóindulat” hatását, az arra adott választ, vagyis a „hálát” is magukba foglalták. A Bibliában sok helyen találkozunk hálamondással, hálaadással, hálaáldozattal. Ezek között ott van a termésért való hálaadás.

Izraelben a páska-kovásztalan kenyerek ünnepköréhez tartozott az első kéve áldozatának bemutatása is. Az új árpa aratásának első termését hálaáldozatként mutatták be. A hetek ünnepe, a pünkösd az aratás befejezéséért való hálaünnepvolt eredetileg. A sátoros vagy leveles színek ünnepe a mezőgazdasági évet lezáró nagy őszi örvendező és hálaadó ünnep volt. (Az ünnepen sátrakban laktak, így emlékeztek és emlékeztettek a pusztai vándorlás idejére.) Az Ószövetségben hálát ad Istennek az istentiszteletet végző gyülekezet, hálát ad az élet különböző helyzeteiben a kegyes hívő, mert Isten jó, szabadító, kegyelmes, erőt ad stb. A rabbinikus irodalomban szerepel az a gondolat,hogy a jövőben minden áldozat megfog szűnni, de a hálaáldozat megmarad mindenkor.

Az Újszövetségben kidomborodik, hogy valami módon a keresztyén hívő ember minden hálaadása Krisztusért (személyéért és váltságművéért), sőt Krisztus által mondott hálaadás (Ef 5,20; Kol 3,17). Bizonyára így lesz ez az idei hálaadóünnepünkön is. Bátorítson bennünket a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7. versében megírt ige, hogy Jézus Krisztus által „vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét”.A hálaoltárra pedig jelképesen helyezzük oda magunkat is, adjuk át életünket újra az Örökkévaló Istennek, ahogy Pál apostol buzdít a Lélek által: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek.” (Róm 12,1)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)