Szó és tett

Serafin József, 2015. augusztus 7. péntek

Az evangélium, a jó hír közlése számtalan formában történhet. Az üzenet általános formája a beszéd, az írás. A nyelvi üzenet mellett gyakori a képi üzenet közvetítés és egyéb jelzések adása.

nouvelle-evangelisation-logo.jpg

Külsőnkkel, megjelenésünkkel, konkrétan öltözködésünkkel is üzenetet közvetítünk. Üzenetet hordoznak tetteink is. Gyakran emlegetjük a nevelés területén, hogy gyermekeinkre az van nagy hatással amit látnak, amit cselekszünk. A párhuzam talán társadalmi méretekben is igaz. Egy értékhordozó, üzenet átadó közösség akkor gyakorol nagy hatást környező társadalmára ha cselekedetei beszélnek. Vannak olyan keresztény közösségek, akik döntő mértékben a cselekedetekre teszik tanúságtevő életük hangsúlyát.

Persze néma gyermeknek senki sem érti szavát, ezért a nyelvi közlés is elengedhetetlen a cselekedetek mellett. Misszióval kapcsolatos gondolatom a szó és a tett hangsúlyára vonatkozik. Az egyház evangélizációs gyakorlatában a tettekre, a tevékeny evangélium gyakorlására sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni. Természetesen a nyelvi formák eddigi megtartásával együtt, nem feledve, hogy az Ige nyelvben létezik, de azt sem, hogy testet öltött, hogy cselekvő legyen. Miért mondom ezt?

A szó ömlik a televízióból, rádióból, a másik emberből, a szöveg az internetről, kiadványok millióiból és sorolhatjuk. Ezért is a szó, a szöveg elértéktelenedik, kiüresedik. A hallott, olvasott szavak könnyen elszállnak, feledésbe merülnek, nincs súlyuk.

A tettekből kevés van. Amit teszek az nem hamis, még ha színből teszek valamit, akkor is. Ha valakivel jót tettem, az akkor is valós tett, ha számításból teszem. A tett maradandó. Amit a másik emberért tettem, az számára sokáig élő tapasztalat lesz, súlya lesz a tettemnek. A segítő tettek az evangélium üzenetének legjobb hordozói.

A segítő tett nehezen utasítható vissza, általában elfogadják az emberek. Ha elfogadják hatással is van rájuk, alakítja értékrendjüket, közelebb kerülnek Istenhez ez által. A visszautasított segítő tett is hatást gyakorol, csak gyakran nem látszik. A tett hiteles, ritkán kérdőjelezik meg őszinteségét. A tett ökumenikus, elfogadja mindenki a másik vallásútól is. Látásom szerint nagy missziós erőforrást jelentene, ha a hívő közösségekben, gyülekezetekben az eddiginél nagyobb mértékben jelen lenne a másikért cselekvő szeretet, a tettek evangélizációja.

A cselekvés odaadást igényel, ezért is értékes. Nehéz stratégiai fordulat tehát javaslatom. Mi volt eddig. A rendszerváltást követően, már több mint negyed százada szabad volt a missziós gyakorlat. Ez sok missziós formában megnyilvánult, utcai hívogatásban, rendezvényekben, kiadványokban, sajtóban és sok egyéb módon. Az a tapasztalatom, hogy a negyed század alatt a szabadegyházi gyülekezetek nagyobb része a szinten maradást érte el. Kivétel néhány újabb keletű, hagyománymentes vallási vállalkozás, akik 1-2 évtized alatt jelentős gyarapodást tudtak elérni „rábeszélőgép” jellegű eszközökkel. Véleményem szerint az evangélium üzenete sokkal több emberre gyakorolna hatást a hívő emberek közössége részéről, ha az eddigi nyelvi evangélizációs tevékenységek megtartásával, a misszióban a segítő tettekre tevődne át a hangsúly.

Többen jutnának megtérésre, a társadalomra gyakorolt hatás erősebb lenne a tettekre alapozó evangélizáció esetén. Ha az lenne a jellemző, hogy a baptista gyülekezetek és tagjaik szervezetten részt vesznek közérdekű cselekvésekben, segítenek egyénileg és közösségileg elesetteken, ott vannak a helyi társadalmi megmozdulásokon, szervezeteikben erős a közösségi szolgálat, akkor ez sok embert, társadalmat formáló hírnév lenne. Ez a „látható szeretet” megvalósítása.

A cselekvő evangélium az élet része, számtalan formában tud megjelenni. A tettek mezején a cselekvési formák egy csokrára hívom fel a figyelmet, az önkéntes tevékenységekre. Nagy krízisek előtt álló társadalmunkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az önkéntes munkára. Sok közszolgáltatásban is kiemelkedő szerepet kapnak az önkéntesek. Növelik az ellátások kapacitását, javítják a szolgáltatások minőségét. Különös területe az önkéntes munkának a segítő tevékenység, ahol a másik emberért végez valaki önzetlenül munkát. A cselekvő szeretet önkéntes munka formájában történő gyakorlásának széles terepét adják az egyházi szociális szolgáltatások, oktatási intézmények.

Az intézmények hidak a társadalom felé, ahol az evangélium üzenete eléri azokat, akik a puszta szó által elérhetetlenek. A cselekvő szeretet megerősödése gyülekezeteinkben az evangélium megbecsülését és elfogadását fogja kiváltani környezetünkben. A hiteles munkának feltétele azonban, hogy a szeretet mellé ragasszunk ismereteket. Aki nem próbálja cselekvésében felhasználni a munkaterületen lévő tudást, az csökkent értékkel, kevés felelősséggel cselekszik. Így válhatnak a gyülekezeti közösségek a társadalom hiteles helyeivé, ahová vonzó tartozni, egyben Krisztushoz tartozni.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)